Opening

Onze voorzitter Gerard Hoevenaars opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er worden tijdens de vergadering foto’s gemaakt voor op onze website en social media. Als er iemand is die hier bezwaar tegen heeft dan moeten zij zich melden.
De opkomst is redelijk. Er zijn vandaag personen aanwezig die zich niet aangemeld hebben. Graag een volgende keer aandacht hiervoor. Uiteraard kunnen de personen gewoon blijven zitten. We zijn blij met jullie aanwezigheid.

Als eerste wil ik graag stil staan bij het verlies van een medebestuurslid, Hanny Verbeek welke vorig jaar is gestorven.
Ze zat al ruim 40 jaar in het bestuur van onze vereniging. Ze was een zeer gewaardeerd bestuurslid.

Jan Reijnen is vandaag helaas niet aanwezig. Zijn vrouw is afgelopen zondag van 3 hoog naar beneden gevallen waarbij het onderbeen is verbrijzeld. Ze is geopereerd in Bernhoven. We hopen dat alles goed komt.

Verslag ledenvergadering

Onze laatste ledenvergadering hebben we, vanwege corona, in 2019 gehad. Er is dan ook geen verslag van de vorige vergaderingen.

Verslag Kascommissie en benoeming

In 2020 hebben Ellie Kuitert-Adam en Harrie van der Wijst de kas controle uitgevoerd.
In 2021 hebben Harrie van der Wijst en Arvid Waldrich de kas controle uitgevoerd.
Er zijn geen onregelmatigheden tegen gekomen en de kascommissie leden van beide jaren hebben de kas controle goedgekeurd en onze financiële documenten ondertekend.
We vragen aan onze leden om decharge te verlenen aan voor het bestuur voor de boekjaren 2019-2020 en 2020-2021.
De leden geven decharge aan het bestuur.

In oktober 2022 hebben Arvid Waldrich en Theo Timmers de kas uitgevoerd over het jaar 2021-2022. Het woord is aan Theo: We hebben de boeken bekeken en vergeleken met de diverse facturen. Alle vragen die we hierover hadden zijn beantwoord. Wij geven akkoord over het boekjaar 2021-2022.
Ik vraag dan ook decharge aan voor het bestuur het jaar boekjaar 2021-2022.
De leden geven decharge aan het bestuur.

De voorzitter bedankt Arvid Waldrich en Theo Timmers voor hun hulp bij de kascontrole.
Theo mag volgend jaar nog deelnemen aan de kascontrole.
We willen graag 1 extra persoon voor de kascontrole en 1 reserve.
Theo van Helvoort geeft aan deel te willen nemen.
Ton van Es geeft zich op als reserve.

Financieel overzicht

Het financieel overzicht wordt getoond op de beamer. Ons boekjaar loopt van 1 september 2021 tot 1 september 2022.
Als aanvulling geeft onze voorzitter aan dat er een groot bedrag op de spaarrekening staat.
De uitgaven van afgelopen jaar zijn op een rijtje gezet.
We hebben jaarlijks ongeveer evenveel uitgaven als inkomsten.
Er is besloten om geen contributie verhoging te doen. Deze is al vanaf 2010 niet meer verhoogd.
Er worden de volgende vragen over gesteld.
• Er is meer uitgegeven dat ingekomen. Hoe komt dat?
o Dit is een vertekend beeld omdat er een bedrag op de spaarrekening is gestort.
• Wat is het doel van de het geld dat op de spaarrekening staat?
o Later in de vergadering zal aangegeven worden waarvoor dit bedrag gebruikt kan worden.

Mededelingen

Prikstraat:

We willen de gang van zaken rondom de prikstraat in 2020 en 2021 duidelijk maken.
Als bestuur is er meteen besloten dat deze inkomsten, net zoals de overige inkomsten uit dienstverlening, in zijn geheel ten gunste van onze vereniging zou zijn. Hier hebben we toen nog een aantal personen over gesproken om te polsen en ook deze leden vonden dit een goede keuze.
Vooraf was echter niet bekend dat dit zo lang zou duren.
Mede door de inzet van onze leden hebben we €14.917,75 aan inkomsten gehad over deze 2 jaren. We zijn onze leden hier zeer dankbaar voor.
In beide corona jaren hadden we geen inkomsten. Netto hebben we hierdoor ongeveer €4500 aan extra inkomsten overgehouden voor onze vereniging over deze 2 jaar.
We hebben een feest aangeboden aan de personen die mee hebben geholpen bij de prikstraat. Het aantal aanmeldingen hiervoor was niet super groot maar ondanks dat hebben een geslaagde avond gehad.

Clubkas campagne:

De clubkas campagne heeft ons in €292,00 opgebracht.
In 2021 was het bedrag €162,00 en in 2020 was dit €1200,00.
Het is onbekend waarom we in 2020 een veel hoger bedrag ontvangen hebben. We maken alle jaren veel reclame hiervoor. We hopen dat het volgend jaar beter gaat.
Sponsoring nieuwe pop:
Afgelopen jaar zijn we door “Van den Bosch” transport uit Erp gesponsord voor een nieuwe pop. Dit mede door een lid van ons. Theo van Helvoort bedankt hiervoor.
We hebben onlangs ook een nieuwe babypop aangeschaft. Als je een handeling verkeerd uitvoert dan begint de pop te huilen.
Deze babypop is voor €1500,00 gesponsord door “Het Udens Fonds”. De rest hebben we zelf bij moeten leggen.

Nieuwe bond:

Vanaf juli 2022 is onze vereniging aangesloten bij een nieuwe bond.
We zijn van EHBO Noord Brabant over gegaan naar De Nationale Bond.
Ongeveer 10 jaar terug zijn we ook lid geweest van de nationale bond maar zijn weg gegaan omdat er fraude was gepleegd. De bond was opgelicht voor 180.00
De Nationale bond had 16.000 leden. De EHBO Noord Brabant en Limburg die ook overgaat haar de nationale bond beide ook 2.000 leden Het totaal voor de nieuwe bond komt hierdoor op 20.000 leden.
Bij EHBO Brabant waren we ingedeeld in rayons en hadden we 2 keer per jaar een overleg wat heel leerzaam was om een beeld te krijgen hoe andere verenigingen het doen.
Helaas zijn er 4 verenigingen in ons “oude” rayon gestopt wegens een tekort aan bestuursleden of een tekort aan leden.
Het wordt steeds moeilijker voor een EHBO Vereniging om het hoofd boven water te houden.

Reanimatie:

Reactie van Miep en Silvia. Enkel de eerste les is het mis gegaan vanwege het ontbreken van de communicatie over deze les. De overige lessen lopen goed en zijn vaak (bijna) vol. Het is wel belangrijk dat je je afmeld als je niet kunt komen zodat de plek aan een ander lid gegeven kan worden. Graag aandacht hiervoor.

Aantal leden:

Het huidige aantal leden staat ongeveer op 92. We blijven dus redelijk stabiel.
Jubileum:
In 2021 was ons 70 jarig bestaan. We zijn hier vanwege corona niet aan toe gekomen. We willen aan de leden vragen of er behoefte is om hier alsnog iets voor te organiseren. De leden geven aan dit zeer te waarderen.
Het bestuur pakt dit verder op en zal een feest gaan organiseren.

Basis cursus EHBO:

We zijn in 2021 gestart met een basis cursus EHBO. Vanwege corona is deze echter meerdere keren stil komen te liggen maar uiteindelijk is iedereen geslaagd voor deze cursus.

Verhoging uurtarief evenementen:

We gaan het uurtarief wat we vragen aan organisaties waar we de dienstverlening voor verzorgen verhogen van €10,00 naar €12,50. Alles is duurder geworden dus het is belangrijk dat ook wij hierin mee gaan. De post inkomsten uit dienstverlening is voor onze vereniging heel belangrijk. Het wordt steeds moeilijke om personen te krijgen voor dienstverlening.

Kosten locatie:

In 2019 hebben we besloten om deze locatie te gaan huren. We hadden hiervoor een eigen locatie.
We zijn begonnen met €5000,00 aan huur per jaar. Elk jaar kwam hier 2,5% bij. Dit is echter dit jaar (2022) verhoogd tot 8,5 %. Wettelijk had dit 12,5% mogen zijn. We hebben nu de afspraak gemaakt met de verhuurder van het pand dat we graag voor een verhoging aan tafel met ze willen. Ook de energie rekening is verhoogd. We zijn €1000 kwijt aan gas, water, elektra en transport kosten. We krijgen hiervan €500,00 terug van de verhuurder als compensatie. Het is nog onduidelijk wat het gaat worden. Dit komt in totaal uit op ongeveer €50,00 per uur. We hopen het pand aankomende tijd ook meer te kunnen verhuren aan Uden Hartveilig.
We hebben gekeken naar een andere ruimte maar nog niets kunnen vinden. We hebben bijvoorbeeld bij de ideeën fabriek gekeken maar daar was de kosten voor de, met anderen gedeelde ruimten, net zo hoog.

Dienstverlening

Adrie Ruisendaal verteld het e.e.a. over dienstverlening.
De overzichten van de inkomsten en de personen die de dienstverlening hebben verzorgd worden op de beamer getoond. Het overzicht loopt gelijk aan het boekjaar van september tot september. Je ziet vaak dezelfde 15 personen terugkomen die ons regelmatig helpen om de dienstverlening voor elkaar te krijgen.
We hebben dit jaar gelukkig weer een aantal evenementen terug. In 2020 hebben we geen enkel evenement gehad vanwege corona. Eind 2021 werden er gelukkig weer steeds meer evenementen georganiseerd. We hebben zelfs ondersteuning gehad van de reddingsbrigade omdat we onvoldoende leden konden werven.
Volgend jaar hebben we carnaval waarvoor we de dienstverlening mogen verzorgen.
De data hiervan gaan we weer op onze website zetten.

Jubilarissen

Ook dit jaar hebben we weer diverse jubilarissen. Onze voorzitter, Gerard Hoevenaars, Feliciteert iedereen met hun jubileum en hoopt dat ze nog lang lid zullen blijven van onze vereniging.

10 jaar                                                                                 15 jaar                                 
Ilona Lintsen-Gunsing                                                          Yvonne de Wit
Theo van Helvoort                                                                Carole Correia

20 Jaar                                                                                 25 jaar
Adrie Ruisendaal                                                                  Ton van Es

30 jaar                                                                                  35 Jaar
Sjaak Verstegen                                                                   Dinie van Roosmalen
                                                                                             Wim van Hoof

Bestuursverkiezingen

We hebben niemand die aftreed. Er is wel 1 nieuw kandidaat bestuurslid die het afgelopen half jaar al meegelopen heeft met het bestuur.
Het gaat hierbij Marielle Huigen Brouwer.
Gerard vraag aan de leden of zij akkoord voor haar toetreding tot het bestuur.
De leden gaan hiermee akkoord.

Rondvraag

 • Sjaak Verstegen: Er wordt aangegeven dat evenementen voornamelijk verzorgd worden door een vaste kern van personen. Tevens hebben we een mogelijk financieel risico als alles duurder wordt. Hoe denkt het bestuur meer leden te kunnen motiveren om evenementen te kunnen draaien.
  • Tijdens onze rayonvergaderingen zijn we in overleg met omliggende verenigingen om samen met de andere verenigingen te kijken naar het zorgen voor voldoende personen voor een evenement. Geen tijd hebben is vaak het grootste probleem.
 • Frans Kuster: Is het mogelijk om een (groter) verschil te maken in de hoogte van de contributie afhankelijk van het aantal uren dienstverlening die iemand verzorgd heeft? Dat zou een goede motivatie kunnen zijn.
  • Gerard geeft aan dat we dit al gedeeltelijk hebben. We zullen kijken wat er mogelijk is in relatie tot iemand die niets doet en iemand die heel vaak helpt.
 • Maarten Hoevenaars: Wat is het doel van het grote bedrag dat op de spaarrekening staat?
  • Een gedeelte zal besteed worden aan de feestavond. Daarnaast zijn we nog aan het kijken naar een andere ruimte en kan het zijn dat de kosten voor de huidige locatie oplopen. Mocht dat zo zijn dan kunnen we zonder tijdsdruk kijken naar een gedegen alternatieve locatie.
 • Harrie van der Wijst: Ik vond het heel fijn samenwerken met de verschillende EHBO Verenigingen.
  • Gerard is in gesprek geweest met verenigingen die vallen onder de maashorst om te kijken of we samen kunnen werken of samen kunnen gaan. Hier is echter geen animo voor.
 • Harrie van der Wijst: Ik heb de agenda van de vergadering gemist. Zou deze op de website geplaatst kunnen worden samen met de notulen?
  • Gerard geeft aan dat hij deze pas kort geleden heeft gemaakt. Hij zal deze de volgende keer op tijd maken en we zorgen dat deze op de website geplaats worden.
 • Ser Dahrs: 2 jaar geleden zou er een opleiding gevolgd gaan worden. Wat is de status?
  • Arno geeft aan gestopt te zijn met de cursus omdat het toch moeilijker was dan verwacht. Met name het didactiek gedeelte om de stof over te brengen.

Sluiting

Gerard sluit deze vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.
Miep en Silvia bedankt voor de geweldige service tijdens de vergadering.
Voor iedereen fijne feestdagen en een goed en gezond 2023. We hopen jullie volgend jaar weer terug te zien. Blijf vooral nog even voor een hapje en een drankje.